Všeobecné obchodné podmienky

spoločnosti Extraprodukty s.r.o.

so sídlom Nová 20, 073 01, Sobrance, IČO: 46158880

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu  Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 27798/V (ďalej aj ako "predávajúci")

 

(ďalej len "VOP")

 

_____________________________________________________________________________________________

VOP upravujú základné práva a povinnosti zmluvných strán pri systéme online uzavretí kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je predaj a kúpa tovaru – alkoholické, nealkoholické produkty a doplnkový sortiment pre gastronomické prevádzky a čerpacie stanice (ďalej len "tovar") na základe internetovej objednávky kupujúceho (ďalej len "objednávka") prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho (ďalej len „online objednávka“). VOP tvoria súčasť kúpnej zmluvy uzavretej medzi predávajúcim a kupujúcim na základe záväznej objednávky kupujúceho.

 

Čl. I Kontakt a objednávky:

Obchodné meno: Extraprodukty s.r.o.

Sídlo: Nová 20, 073 01, Sobrance

Prevádzková doba: 09:00 hod – do 16:30 hod.

Telefón: +421 252 444 400

E-mail: extraprodukty@extraprodukty.sk

Internetová stránka predávajúceho: http:// www.extraprodukty.sk

IČO: 461 588 80, DIČ: 2023275903, IČ DPH: 2023275903

Bankové spojenie: číslo účtu: SK27 1100 0000 0029 4305 9461 vedený v TATRA BANKA a.s..

 

Čl. II Úvodné ustanovenia

 1. Predmetom kúpy je tovar uvedený v časti Produkty uverejnenom na internetovej stránke predávajúceho. Tovarom sa rozumie predovšetkým alkoholické nápoje (spotrebiteľské balenie liehu), víno a prípadne aj ďalší doplnkový sortiment. Opis každého konkrétneho tovaru je vždy uvedený na web-stránke internetového obchodu. Dostupnosť tovaru predávajúci potvrdí na základe online objednávky kupujúceho. Všetky uvedené ceny tovarov sú bez DPH. Všetky fotografie tovarov vyobrazené v katalógu tovarov sú len informatívneho charakteru. Predávajúci nezaručuje dostupnosť tovaru uvedeného v katalógu tovarov.
 2. Predaj tovaru prostredníctvom online objednávky  je určený pre súčasných a nových obchodných partnerov so záujmom o dlhodobú spoluprácu s predávajúcim.
 3. V prípade záujmu o získanie vstupu do internetového systému objednávania tovaru (online objednávky) je kupujúci povinný zaregistrovať sa.
 4. Pri registrácii je Kupujúci je povinný vo formulári uviesť nasledovné údaje:

-        obchodné meno kupujúceho, IČO, DIČ, IČ DPH,

-        číslo povolenia na predaj (distribúciu) liehu, v prípade,

-        fakturačnú adresu

-        Kontaktné telefónne číslo

-        kontaktná emailová adresa

 1. Predávajúci je po prijatí žiadosti o registráciu oprávnený rozhodnúť o vyslovení súhlasu pre vstup do online objednávacieho systému. V prípade, ak predávajúci súhlasí so vstupom , zašle kupujúcemu údaje potrebné pre vstup do tohto systému, t.j. prihlasovacie meno a heslo. Kupujúcemu sa odporúča pri prvotnom prihlásení vykonať zmenu prideleného hesla. Následne je kupujúci oprávnený nakupovať tovar prostredníctvom online systému objednávania tovaru (ďalej len „online objednávka“ alebo „objednávka“).
 2. Pri nákupe je kupujúci povinný v online objednávke uviesť nasledovné údaje:

-        označenie objednaného tovaru s uvedením jeho názvu a množstva t.j. počtu kusov objednaného tovaru ;

-          predávajúci si vyhradzuje právo zmeny dátumu dodania tovaru na najbližší možný dátum, v ktorom je plánovaný pravidelný rozvoz tovaru na adresu dodávky.

 1. Kúpna zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim je uzavretá v okamihu záväzného potvrdenia online objednávky predávajúcim prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu) odoslanej kupujúcemu v lehote najneskôr 48 hodín pred dodaním tovaru kupujúcemu, a to najmä s uvedením označenia objednaného tovaru s uvedením jeho názvu a množstva t.j. počtu kusov objednaného tovaru, dostupnosti objednaného tovaru, ceny objednaného tovaru. Potvrdenie o prijatí objednávky do systému sa nepovažuje za potvrdenie objednávky predávajúcim
 2. Kupujúci je oprávnený zrušiť online objednávku bez uvedenia dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením zo strany predávajúceho. Musí tak urobiť písomne, a doručiť zrušenie online objednávky prostredníctvom elektronickej pošty predávajúcemu. Predávajúci nie je povinný potvrdiť objednávku v prípade, ak objednaný tovar nie je dostupný alebo v prípade, ak z objektívnych dôvodov nie je možné objednávku kupujúceho potvrdiť (napr. nesprávne uvedené kontaktné údaje kupujúceho a pod.). 
 3. Zmluvné strany sa dohodli a berú na vedomie, že systém objednávania tovaru prostredníctvom systému online objednávania tovaru predávajúceho je len jedným z možných spôsoboch objednania tovaru zo strany kupujúceho. Nefunkčnosť alebo nedostupnosť internetovej stránky predávajúceho v žiadnom prípade nezakladá pre kupujúceho žiadne nároky ani nároky na náhradu škody, či ušlého zisku. 

 

Čl. III Dodacie podmienky

 1. Dodávky tovaru, ktorého objednávku predávajúci potvrdil budú realizované podľa prevádzkových možností predávajúceho v čo možno najkratšom termíne. Vo výnimočných prípadoch môže predávajúci jednostranne predĺžiť dodaciu lehotu, a to aj opakovane. Dodávateľ si vyhradzuje právo predĺžiť dodaciu lehotu v prípadoch vzniknutých vyššou mocou alebo v prípadoch, keď nie je možné z objektívnych príčin uskutočniť dodávku v predpokladanom termíne. Dodávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť objednávku neštandardného či špekulatívneho zloženia a veľkosti. V prípade zmeny predpokladaného termínu dodania tovaru predávajúci informuje o tejto skutočnosti kupujúceho. 
 2.  Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu objednaný tovar na základe kúpnej zmluvy. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru do miesta dodania tovaru a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim alebo jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré kupujúci  vyznačí  na dodacom liste alebo faktúre ( prípadne na inom doklade o doručení a odovzdaní tovaru (ďalej len "dodanie tovaru")). Zásielka s tovarom vždy obsahuje jeden z nasledovných dokladov na základe vzájomnej dohody:

-          dodací list (následne faktúru za dodaný tovar poštou, alebo e-mailom);

-          faktúru, ktorá zároveň slúži aj ako dodací list;

-          dodací list aj faktúru;

-          doklad z registračnej pokladne predávajúceho.

 1. Kupujúci je povinný prevziať objednaný tovar v termíne dodania a v mieste dodania tovaru osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba,  oprávnená na preberanie tovaru pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie objednaného a riadne dodaného tovaru. Kupujúci je povinný skontrolovať dodaný tovar ako aj jeho obal hneď pri jeho dodaní. V prípade, ak kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť predávajúcemu a za jeho prítomnosti alebo za prítomnosti jeho zástupcu skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí kupujúci alebo jeho zástupca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať kupujúcemu nový tovar, alebo môže kupujúci požadovať od predávajúceho vystavenie dobropisu na chybný tovar. Predávajúci nezodpovedá za poškodenia tovaru spôsobené kupujúcim. Kupujúci je povinný svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby pri prevzatí objednaného tovaru potvrdiť predávajúcemu na doklade (viď. bod 2 tohto článku) dodanie a prevzatie tovaru potvrdením prevzatia riadne dodaného tovaru v súlade s kúpnou zmluvou. Kupujúci pri prevzatí objednaného tovaru zároveň potvrdí prevzatie dokladov (uvedených v bode 2 tohto článku) za objednaný tovar. 
 2. Kupujúci je taktiež oprávnený prevziať objednaný tovar v sklade predávajúceho, v ktorého územnej pôsobnosti je adresa pre dodávku  a je povinný zaplatiť za tovar v zmysle dohodnutých podmienok v uzavretej kúpnej zmluve. V prípade, ak kupujúci objednaný tovar neprevezme v lehote dohodnutej na objednávke, je predávajúci oprávnený objednávku zrušiť a kupujúci sa zaväzuje uhradiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške EUR 50 za každú neprevzatú objednávku. 

 

Čl. IV Platobné podmienky

 1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za tovar podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy, a to spôsobom platby za objednaný tovar podľa kúpnej zmluvy. V prípade platby na základe faktúry je kupujúci povinný zaplatiť kúpnu cenu tovaru v lehote splatnosti uvedenej na faktúre. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov a/alebo zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na bankový účet predávajúceho.
 2. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou ktorejkoľvek faktúry alebo jej časti, je predávajúci oprávnený účtovať zmluvnú pokutu z dlžnej čiastky vo výške 0,05 % za každý začatý deň omeškania.
 3. V prípade omeškania úhrady ktorejkoľvek faktúry alebo jej časti, je predávajúci oprávnený pozastaviť dodanie ďalšieho tovaru kupujúcemu, a to až do úplného splatenia všetkých záväzkov kupujúceho, s ktorými je voči predávajúcemu v omeškaní. Po túto dobu nie je predávajúci v omeškaní s dodaním tovaru.
 4. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien tovarov a obalu uvedených v informačných materiáloch a katalógu predávajúceho, na základe ktorých si kupujúci tovar vybral, a to aj v prípade, ak zmena ceny nastane na základe skutočností, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť v čase od potvrdenia objednávky až do jeho doručenia na miesto dodania tovaru. 

 

Čl. V Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare 

 1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru jeho prevzatím od predávajúceho. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď kupujúci prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme. 
 2. Zmluvné strany sa dohodli, že do momentu zaplatenia celej kúpnej ceny za dodaný tovar, nepoužije kupujúci tovar, ktorý prevzal od predávajúceho ale ešte nezaplatil predávajúcemu celú kúpnu cenu za tento dodaný tovar na zabezpečenie akýchkoľvek peňažných alebo nepeňažných záväzkov tretích osôb, okrem zabezpečenia záväzkov v prospech osoby predávajúceho. 

 

Čl. VI Odstúpenie od kúpnej zmluvy 

 1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy:

-        v prípade, ak je objednávka neštandardného alebo špekulatívneho zloženia či veľkosti, alebo

-        v prípade, ak kupujúci pre účely kúpy tovaru alebo potvrdenia prevzatia tovaru predloží neplatné, prípadne akýmkoľvek spôsobom sfalšované doklady, alebo

-        v prípade, ak kupujúci z akýchkoľvek dôvodov neprevezme objednaný tovar v riadne avizovanom alebo dohodnutom termíne, alebo

-        z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z objednávky kupujúceho alebo z kúpnej zmluvy, alebo z dôvodov vyššej moci, alebo

-        v prípade, ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito VOP alebo v cene, alebo

-        po uplynutí 2 dní odo dňa, keď bol kupujúci povinný tovar prevziať a tento tovar neprevzal;

-        v prípade, ak sa bude kupujúci nachádzať na zozname daňových dlžníkov;

-        v prípade, ak nepreukáže povolenie na predaj alkoholu v prípade objednania alkoholických nápojov.

 1. Ak predávajúci nesplní podmienky kúpnej zmluvy, pretože objednaný tovar nemôže dodať, je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho a do 15 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na náhradnom plnení. Pri náhradnom plnení je predávajúci povinný kupujúcemu dodať tovar v rovnakej kvalite a cene. Kupujúci, je oprávnený písomne odstúpiť od kúpnej zmluvy len v prípade, ak predávajúci nesplnil podmienky dodania tovaru podľa kúpnej zmluvy uzavretej v súlade s týmito VOP. 
 2. Odstúpenie od kúpnej zmluvy nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane spolu s tovarom a s príslušenstvom. Odstúpenie od kúpnej zmluvy sa považuje za doručené, ak bolo zaslané na  e-mailovú alebo poštovú adresu zmluvnej strany, ktorej je určené. Odstúpením od kúpnej zmluvy v súlade s týmito VOP sa kúpna zmluva od začiatku zrušuje. 

 

Čl. VII Reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie) 

 1. Predávajúci nie je zodpovedný, za prípadné škody spôsobené prostredníctvom tretích osôb - prepravných spoločností / kuriérom a pod s výnimkou dovozu tovaru vlastnou prepravou. V prípade, že sa preukáže, že dodaný tovar bol dodaný/vyexpedovaný v zlej kvalite alebo poškodený, kupujúci má právo na jeho bezplatnú výmenu za tovar v rovnakej hodnote, alebo môže požadovať vystavenie dobropisu do výšky hodnoty vráteného tovaru. Uznávané sú len preukázateľné senzorické poškodenia kvality, a to pri vrátení uceleného spotrebiteľského balenia. Opätovnú dopravu na miesto dodania tovaru ako aj náklady na vrátenie poškodeného tovaru do skladu predávajúceho, znáša v plnom rozsahu kupujúci. Predávajúci v tomto prípade nevracia kupujúcemu cenu za prepravu pri prvom dodaní tovaru. Predávajúci nezodpovedá za poškodenia tovaru spôsobené prostredníctvom tretích osôb - prepravných spoločností / kuriérom a pod  (rozbitie, alebo poškodenie fliaš a pod.). 
 2. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť.
 3. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho prostredníctvom online objednávok  kupujúceho podľa týchto VOP. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho. Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neurobí, môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prevzatia tovaru. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu alebo sťažnosť na adrese predávajúceho uvedenej v týchto VOP. 
 4. Počas záručnej doby má kupujúci právo na odstránenie vady po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie tovaru kupujúcemu alebo oprávnenému zástupcovi predávajúceho spolu s originálnym obalom tovaru a dokladom o zaplatení. 
 5. Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkarni predávajúceho tak, že doručí tovar do prevádzkarne predávajúceho na vlastné náklady spolu s písomným presným označením druhu a rozsahu vád tovaru. 
 6. Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa dá objektívne doručiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky, a to: doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu spolu s písomným presným označením druhu a rozsahu vád tovaru. Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie. Reklamovaný tovar je potrebné doručiť do skladu predávajúceho, ak predávajúci alebo určená osoba neurčí inak.
 7. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni, v ktorej  je prijatie reklamácie možné, teda vo svojom sídle alebo u určenej osoby. Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru u predávajúceho najneskôr v deň nasledujúci po kúpe pri veciach, ktoré sa rýchlo kazia a pri nepotravinovom tovare bez zbytočného odkladu počas plynutia záruky, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady. 
 8. Predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme e-mailu alebo v písomnej podobe, v ktorom je povinný presne označiť vady tovaru. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. 
 9. Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania kúpnej zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť. Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za iný obdobný tovar s porovnateľnými parametrami. 
 10. Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:

-          nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, tovaru alebo príslušenstva tovaru,

-          neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,

-          uplynutím záručnej doby tovaru,

-          mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,

-          skladovaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu, t. j. v rozpore s podmienkami skladovania potravinového tovaru,

-          neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,

-          poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,

-          poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,

-          neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci.

 1. Po dodaní alebo odbere tovaru kupujúcim, predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené nevhodným zaobchádzaním alebo skladovaním tovaru zo strany kupujúceho.
 2. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

-        výmenou tovaru,

-        dodaním náhradného tovaru,

-        vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,

-        dobropisom,

-        odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

 1. Predávajúci je povinný o spôsobe určenia spôsobu vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej alebo donáškovej služby, alebo prostredníctvom e-mailu. 
 2. Všetky právom uplatnené záručné opravy sú bezplatné. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uplatnené kupujúcim v rámci reklamácie. 

 

 

Čl. VIII Osobné údaje a ich ochrana 

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, ktorá je podnikateľom je povinný oznámiť predávajúcemu: obchodné meno, IČO, IČ DPH, miesto podnikania vrátane PSČ, číslo telefónu, e-mailovú adresu a poštovú adresu na doručovanie písomností a číslo bankového účtu; a v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu: názov/obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, IČ DPH, čísla údajov zápisu v obchodnom registri a osoby oprávnenej konať v mene PO, číslo telefónu, e-mailovú adresu a poštovú adresu na doručovanie písomností a číslo bankového účtu. 
 2. Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracovával a uchovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch za účelom evidencie zákazníkov a marketingových kampaní predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať. 

 

Čl. IX Spoločné a záverečné ustanovenia VOP 

 1. Údaje obsiahnuté v objednávke kupujúceho alebo podmienky obsiahnuté v kúpnej zmluve je možné meniť len s predchádzajúcim písomným súhlasom predávajúceho. 
 2. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu. 
 3. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná predovšetkým vo forme e-mailových správ. 
 4. Tieto VOP sú vydané v súlade s ustanovením § 273 Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a upravujú zmluvné vzťahy vznikajúce medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorí spolu uzatvárajú kúpnu zmluvu
 5. Právne a zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vznikajúce v súvislosti s predajom tovaru a neupravené týmito VOP, sa riadia v súlade s ustanovením § 261 Obchodného zákonníka.
 6. Kupujúci vyhlasuje, že s podmienkami kúpy tovaru predávajúceho bol riadne oboznámený, sú pre neho zrozumiteľné a tieto podmienky a VOP sa zaväzuje dodržiavať.
 7. Kupujúci zaslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že si VOP prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.
 8. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. VOP alebo jej zmeny sú platné a účinné od ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho. 

 

V Bratislave, dňa 01.05.2022